Opći uvjeti korištenja portala "WINKO"

 • Članak 1.

  Ovim općim uvjetima korištenja portala WINKO (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Bisnode d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu Bisnode) kao pružatelja usluge poslovnog portala WINKO (u daljnjem tekstu: Usluge i/ili Portal i/ili WINKO) i korisnika Portala (u daljnjem tekstu: Korisnik). Na sve međusobne odnose Bisnode i korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

  Bisnode će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na svojim Internet stranicama. Bisnode može primijeniti izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja na postojeće pretplatnike najranije nakon 30 dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist pretplatnika mogu se primijeniti bez odgode. U slučaju izmjene općih uvjeta poslovanja, koji su za pretplatnika nepovoljniji u odnosu na ugovorene opće uvjete, pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički odnos bez naknade u roku od 30 dana od dana njihove objave.

 • Članak 2.

  Portal WINKO je u vlasništvu Bisnode d.o.o. Zagreb koji pruža usluge sukladno Zakonu o elektroničkoj trgovini.

  Bisnode ne odgovara za točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji se prenosi putem Portala prilikom pružanja Usluge Korisnicima. Bisnode ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja objavljenog ili dobivenog putem Portala.

 • Članak 3.

  Korisnikom se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja koristi tražilicu WINKO.

  Korisnik može prilikom korištenja Usluge učiniti dostupnim svoje osobne podatke prema uobičajenim postupcima za provjeru identiteta osoba. Korisnik mora dati točne i potpune podatke.

  Korisnik je izričito suglasan da njegovi razgovori i/ili korespondencija putem elektronske pošte s Podrškom za pomoć mogu biti snimljeni i/ili zabilježeni i to isključivo u svrhu internog praćenja pružanja usluga Bisnode prema Korisnicima te radi poboljšanja kvalitete usluga Bisnode.

 • Članak 4.

  Portal WINKO namijenjen je lociranju poslovnih subjekata na tražilici, te uspostavi komunikacije s tim poslovnim subjektima, a u vezi s njihovim uslugama i proizvodima. Usluga postavljanja upita za pretraživanjem baze poslovnih subjekata – pružatelja određenih usluga i/ili dobavljača određenih dobara namijenjena je isključivo pretraživanju preko kategorije proizvoda odnosno usluge. Zabranjeno je koristiti ovu uslugu za slanje ponuda subjektima objavljenim u WINKO – tražilici (u daljnjem tekstu: Oglašivači).

  Zaprimljeni upiti prosljeđuju se Oglašivačima koji su objavili da pružaju usluge odnosno isporučuju dobra navedena u upitu za pretraživanje.

  Korisnik se obvezuje da neće koristiti Uslugu za slanje neprimjerenih sadržaja. Slanje političkih, pornografskih, vjerskih ili drugih sadržaja koji nisu primjereni poslovnom okruženju i upitima, a posebno sadržaji čije izjavljivanje predstavlja obilježja bilo kojeg kaznenog djela smatrat će se zlouporabom. Poruke takvog sadržaja tretirat će se kao UCE (unsolicited electronic mail) – nezatražena elektronička pošta odnosno "spamming". Spamming nije dopušten te će Bisnode u slučaju sumnje da je time počinjeno kakvo kazneno djelo isti prijaviti nadležnim tijelima. Poslovni subjekt koji bi eventualno zaprimio "spamming" poštu ima pravo na odštetni zahtjev prema pošiljatelju iste.

  WINKO ne odgovara za sadržaj, cjelovitost podataka, te isporuku elektroničke pošte. Za sadržaj i podatke poslane ovom uslugom odgovoran je isključivo pošiljatelj, odnosno Korisnik.

  WINKO je ovlašten obavijestiti sve oglašivače u tražilici o korisnikovom kršenju uvjeta slanja upita te ga isključiti iz daljnjeg korištenja Portala na način da se pojedinom korisniku onemogući daljnji pristup i korištenje Portala ali i tehničkim sredstvima putem kojih je počinjena neovlaštena uporaba. Bisnode je ovlašten obavijestiti korisnikovog dobavljača internet usluga o njegovom postupku i onemogućiti korisnikov daljnji pristup WINKO – tražilici.

  Prihvaćanjem uvjeta korištenja WINKO-a, korisnik daje dozvolu za pohranu i prosljeđivanje osobnih podataka na zahtjev oštećenih oglašivača u WINKO – tražilici.

  Bisnode je ovlašten postaviti sigurnosne protokole te procedure kojima će detektirati i filtrirati spamming sadržaje te iste uklanjati kada god ih otkrije bez ikakve obavijesti o tome bilo Korisniku Portala bilo adresantu te poruke.

 • Članak 5.

  Bilo kojim aktom korištenja Usluga odnosno Portala dolazi automatski do sklapanja ugovora pod uvjetima određenim ovim Općim uvjetima te važećim propisima, čime dolazi do sklapanja ugovornog odnosa između Korisnika i Bisnode.

  Bisnode ima pravo odbiti sklopiti ili raskinuti već sklopljeni ugovor u sljedećim slučajevima:

  • Ako je korisnik maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ograničena, a valjano odobrenje zastupnika nije dano;
  • Ako postoji osnovana sumnja da osobni podaci Korisnika nisu točni;
  • Ako postoji osnovana sumnja da je Korisnik zloupotrebljavao ili ima namjeru zloupotrebljavati prava iz ugovornog odnosa ili ako omogućuje zloupotrebu istih trećoj osobi.
 • Članak 6.

  Korisnici aktivacijom Usluga prihvaćaju da Bisnode pruža iste unutar tehničkih i operativnih mogućnosti svog sustava te da zbog toga Usluga neće biti dostupna u svako doba i na svakom mjestu.

  Korisnici ne plaćaju nikakvu cijenu niti kakvu drugu naknadu Bisnode za korištenje Usluga.

 • Članak 7.

  Bisnode ne jamči za točnost odnosno adekvatnost i točnost sadržaja oglasa Oglašivača objavljenih na portalu WINKO kao niti u daljnjoj komunikaciji Korisnika i Oglašivača.

  Korisnici na vlastitu odgovornost koriste podatke objavljene na poslovnom portalu WINKO te snose odgovornost za upotrebu podataka u pravnim i poslovnim odnosima u cijelosti. Prije poduzimanja bilo kakvih pravnih ili poslovnih dispozicijama prema trećim osobama Korisnici su dužni verificirati točnost podataka. Korisnik na svoju odgovornost poduzima poslove s Oglašivačem.

  Korisnici nisu ovlašteni na bilo kakvu distribuciju podataka s poslovnog portala WINKO niti prenošenje istih trećima. Pravne posljedice koje proizađu iz eventualne neovlaštene upotrebe podataka snosit će Korisnik koji poduzme takve neovlaštene upotrebe.

  Korisnici se obvezuju bilo koje podatke objavljene na poslovnom portalu WINKO koristiti savjesno te pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika te da svojim postupcima neće nanositi štetu Bisnode. U slučaju da bilo koja treća osoba ili državna institucija pokrene sudski ili kakav drugi postupa protiv Bisnode radi bilo koje dispozicije Korisnika temeljene na objavljenim podacima Korisnik se obvezuje otkloniti sve posljedice koje iz toga mogu proizići za Bisnode te, ako je moguće, stupiti u takvom postupku umjesto Bisnode ili uz njega.

 • Članak 8.

  U slučaju sudskog spora proizašlog ili u vezi s ovim ugovornim odnosom, nadležan će biti stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 • Članak 9.

  Ovi Opći uvjeti će se objaviti na Internetskim stranicama Bisnode te na poslovnom portalu WINKO.

  Bisnode će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na način iz prethodnog stavka.

  Bisnode zadržava pravo neobjave ili brisanja, kao i izmjene oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.

  Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje lozinke. Bisnode ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će reagirati na svaku potencijalnu zlouporabu. Objavom oglasa na WINKO portalu, korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (putem telefona ili maila). Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte, koja je povezana s aktivnostima Bisnode. Elektronička pošta može povremeno sadržavati i reklamne poruke, za koje korisnik može zahtijevati prestanak slanja.

  Nije dopušteno kopiranje ili upotreba bilo kojeg dijela stranice WINKO, uključujući i podatke korisnika, bez prethodnog pismenog dopuštenja Bisnode.

  Za analizu svojih internet stranica Bisnode, koristi software za analizu korištenja internetskih stranica, s ciljem poboljšanja kvalitete naše ponude (Korištenje internetskih kolačića). Internetski kolačići su tekstualne datoteka, koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice, a omogućavaju prepoznavanje korisnika prilikom ponovnog posjeta internetskoj stranici. Internetski se kolačići mogu izbrisati, ali to može utjecati na kvalitetu servisa internetske stranice.